Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

 

 1. OBSŁUGA FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

 

Formularz zamówień administrowany jest przez firmę Trodat.

 

 1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 • Formularz zamówień, znajdujący się pod adresem pieczatki.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów Trodat za pośrednictwem sieci Internet.
 • Do zakupów poprze formularz zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Do korzystania z formularza zamówień niezbędny jest komputer wyposażony w łącze z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową.
 • Oferta obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W katalogu dostępnych produktów znajdują się oryginalne pieczątki Trodat, których treść projektowana i ustalana jest indywidualnie przez Zamawiającego.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie poszczególnych elementów zamówienia, w tym w szczególności wskazanie treści pieczątki, danych osobowych wymaganych przez formularz oraz przesłanie zamówienia do Zleceniobiorcy.
 • Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu, zamówienie nie będzie realizowane.
 • Zamówienia można wysyłać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 • Zamówienia mogą być realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • Jakiekolwiek poprawki danych w złożonym zamówieniu możliwe są jedynie do chwili jego ostatecznego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę w trybie określonym w pkt 3.3.
 • Ceny produktów oferowanych w formularzy zamówień, ustalane są bezpośrednio z Partnerem, u którego zostało złożone zamówienie.
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Zamawiający obowiązany jest w formularzu zamówienia do podania prawdziwych i dokładnych danych koniecznych do poprawnego wystawienia faktury VAT.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 • Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
  • sprawdzeniu kompletności wysłanych danych,
  • skontaktowaniu się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Zamawiającym celem potwierdzenia danych zawartych w zamówieniu.
 • W przypadku potwierdzenia wszystkich danych, zamówienie zostaje ostatecznie zaakceptowane. Zleceniobiorca wysyła do Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o potwierdzeniu zamówienia wraz z jego specyfikacją.
 • Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia przez Zleceniobiorcę, zamówienie nie może być modyfikowane. Zaakceptowane zamówienie winno być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od chwili przesłania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Czas realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania przez Zleceniobiorcę zamówionych produktów do momentu ich wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera albo udostępnienia do odbioru u Zleceniobiorcy (w zależności od wybranej przez Zleceniodawcę formy doręczenia).
 • W przypadku niedostępności określonych produktów objętych zamówieniem, Zamawiający informowany jest o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 • Odbierając przesyłkę, Zamawiający powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest inny niż zamówiony lub uszkodzony, Zamawiającemu przysługuje prawo nie przyjmowania przesyłki. O nie przyjęciu przesyłki Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę telefonicznie lub drogą elektroniczną kontaktując się pod numery telefonów lub adres poczty elektronicznej podane w zakładce Kontakt na stronie www.pieczatki.pl.

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać na adres Zleceniobiorcy, z opisem wady oraz fakturą VAT.
 • Zakupione i dostarczone produkty objęte są dostarczaną wraz z nimi gwarancją producenta i/lub dystrybutora.
 • W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona cena zakupu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), po potwierdzeniu zamówienia, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest wyłączone.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), jak również w oparciu o przepisy krajowe, poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu internetowego www.pieczatki.pl.

 

 • Administratorem danych osobowych osoby korzystającej z serwisu internetowego pieczatki.pl (dalej: „Użytkownik”) jest właściciel domeny www.pieczatki.pl – spółka Trodat Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marywilskiej 22, 03-228 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000127230, NIP 113-237-41-81, REGON 015211538 (dalej: „Administrator”).
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu internetowego www.pieczatki.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze sklepu internetowego pieczatki.pl (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • zawierania z Użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkowników w serwisie internetowym pieczatki.pl;
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w tym w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w wewnętrznych celach analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających ze sklepu internetowego pieczatki.pl, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celach marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością Administratora. Brak wskazanej zgody nie ma wpływu na proces realizacji zamówienia. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz w celu prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 • Użytkownik sklepu internetowego pieczatki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie logowania i składania zamówienia w serwisie internetowym www.pieczatki.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.pieczatki.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.pieczatki.pl.
 • Logowanie do serwisu internetowego pieczatki.pl oraz złożenie zamówienia przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu logowania do serwisu oraz przyjęcia i obsługi zamówienia. Korzystając z serwisu internetowego www.pieczatki.pl Użytkownik może dobrowolnie podać dane dodatkowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika serwisu internetowego pieczatki.pl jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zamówień w serwisie internetowym www.pieczatki.pl.
 • Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie internetowej pieczatki.pl. Jeżeli Użytkownik umieszcza na stronie internetowej www.pieczatki.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, partnerzy handlowi Administratora tj. „Partnerzy Trodat” realizujący zamówienia złożone przez serwis internetowy pieczatki.pl, których aktualna lista została zamieszczona w serwisie internetowym www.pieczatki.pl, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, podmioty wykonujące usługi w zakresie wsparcia procesu sprzedaży, jak również inne podmioty współpracujące z Administratorem przy prowadzeniu przez niego działalności, w tym dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty powiązane z Administratorem, w tym spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator.
 • Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego pieczatki.pl przetwarzane będą do momentu: rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.
 • Użytkownik serwisu internetowego pieczatki.pl w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo ich sprostowania;
  • prawo ich usunięcia;
  • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika serwisu internetowego pieczatki.pl nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Administrator może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego www.pieczatki.pl.
 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik serwisu internetowego pieczatki.pl może skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Korzystając z serwisu internetowego pieczatki.pl Użytkownik potwierdza akceptację regulaminu w tym akceptację ww. warunków polityki prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Po zrealizowaniu zamówienia oraz ostatecznym rozliczenia usługi dane te nie będą przez Zleceniobiorcę przetwarzane.
 • Umowa sprzedaży zawierana przez Zamawiającego ze Zleceniobiorcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie niniejszego regulaminu, treści przesłanego potwierdzenia, o którym mowa pkt 3.4., jak i przez przekazanie Zamawiającemu faktury VAT.
 • Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej realizowane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku jakichkolwiek sporów, sądem właściwym jest sąd siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.