Regulamin

REGULAMIN FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

  1. OBSŁUGA FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

Formularz zamówień administrowany jest przez firmę Trodat.

  1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Formularz zamówień, znajdujący się pod adresem www.pieczatki.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów Trodat za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Do zakupów poprze formularz zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Do korzystania z formularza zamówień niezbędny jest komputer wyposażony w łącze z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową.

2.4. Oferta obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.5. W katalogu dostępnych produktów znajdują się oryginalne pieczątki Trodat, których treść projektowana i ustalana jest indywidualnie przez Zamawiającego.

2.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie poszczególnych elementów zamówienia, w tym w szczególności wskazanie treści pieczątki, danych osobowych wymaganych przez formularz oraz przesłanie zamówienia do Zleceniobiorcy.

2.7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu, zamówienie nie będzie realizowane.

2.8. Zamówienia można wysyłać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.10. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.

2.11. Jakiekolwiek poprawki danych w złożonym zamówieniu możliwe są jedynie do chwili jego ostatecznego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę w trybie określonym w pkt 3.3.

2.13. Ceny produktów oferowanych w formularzy zamówień, ustalane są bezpośrednio z Partnerem, u którego zostało złożone zamówienie.

2.15. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Zamawiający obowiązany jest w formularzu zamówienia do podania prawdziwych i dokładnych danych koniecznych do poprawnego wystawienia faktury VAT.

  1. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

3.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.2.1. sprawdzeniu kompletności wysłanych danych,

3.2.2. skontaktowaniu się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Zamawiającym celem potwierdzenia danych zawartych w zamówieniu.

3.3. W przypadku potwierdzenia wszystkich danych, zamówienie zostaje ostatecznie zaakceptowane. Zleceniobiorca wysyła do Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o potwierdzeniu zamówienia wraz z jego specyfikacją.

3.4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia przez Zleceniobiorcę, zamówienie nie może być modyfikowane. Zaakceptowane zamówienie winno być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od chwili przesłania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Czas realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania przez Zleceniobiorcę zamówionych produktów do momentu ich wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera albo udostępnienia do odbioru u Zleceniobiorcy (w zależności od wybranej przez Zleceniodawcę formy doręczenia).

3.5. W przypadku niedostępności określonych produktów objętych zamówieniem, Zamawiający informowany jest o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

3.6. Odbierając przesyłkę, Zamawiający powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest inny niż zamówiony lub uszkodzony, Zamawiającemu przysługuje prawo nie przyjmowania przesyłki. O nie przyjęciu przesyłki Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę telefonicznie lub drogą elektroniczną kontaktując się pod numery telefonów lub adres poczty elektronicznej podane w zakładce Kontakt na stronie www.pieczatki.pl.

 

  1. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać na adres Zleceniobiorcy, z opisem wady oraz fakturą VAT.

4.3. Zakupione i dostarczone produkty objęte są dostarczaną wraz z nimi gwarancją producenta i/lub dystrybutora.

4.4. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona cena zakupu.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), po potwierdzeniu zamówienia, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest wyłączone.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Po zrealizowaniu zamówienia oraz ostatecznym rozliczenia usługi dane te nie będą przez Zleceniobiorcę przetwarzane.

6.2. Umowa sprzedaży zawierana przez Zamawiającego ze Zleceniobiorcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie niniejszego regulaminu, treści przesłanego potwierdzenia, o którym mowa pkt 3.4., jak i przez przekazanie Zamawiającemu faktury VAT.

6.3. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej realizowane są zgodnie z prawem polskim.

6.4. W przypadku jakichkolwiek sporów, sądem właściwym jest sąd siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym Regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela domeny www.pieczatki.pl, firmę Trodat Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marywilskiej 22, 03-228 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, za nr KRS 0000127230, dla prawnie usprawiedliwionych celów Trodat Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane podaję dobrowolnie i wiem, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane oraz prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.